ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.implantstore.bg
I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1.  Настоящите  общи  условия  са  предназначени  за  регулиране  на  отношенията между „ИМПЛАНТСТОР“ ООД с ЕИК: BG204274011 и физически магазин намиращ се в 1303, гр. София, ж.к. Зона Б5, блок 2, партер, представлявано от Хайдар Хасан Шабан, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.implantstore.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2.  Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


1. Наименование на Доставчика: „ИМПЛАНТСТОР“ ООД

2. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. "Петко Каравелов" №20

3. Данни  за  кореспонденция:  1303, гр. София, ж.к. Зона Б5, блок 2, партер,  Имейл адрес:  info@implantstore.bg ,  тел:  +359 2 / 99 630 78, +359 877 55 72 55

4. Вписване в публични регистри: ЕИК: BG204274011,

5. Надзорни органи:


(1) Комисия за защита на личните данни


Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46

Факс: (02) 940 36 40

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg(2) Комисия за защита на потребителите


Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.cpdp.bg


6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204274011

7. Доставчикът е страна  по Етичния кодекс на  Българска УЕБ Асоциация, достъпен на адрес http://bwa.bg/wp-content/uploads/2013/03/BWA-Ethic-New2.pdf III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 3.  ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН  e  електронен  магазин,  достъпен  на  адрес  в Интернет www.implantstore.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:


1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане. 

5. Да  получават  информация  за  нови  стоки  предлагани  от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да  бъдат  уведомявани  за  правата,  произтичащи  от  закона  предимно  чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;


Чл. 4.  Доставчикът   доставя   стоките   и   гарантира   правата   на   Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


Чл. 5.


(1) Ползвателите   сключват   договор   за   покупко-продажба   на   стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на  страницата  му в Интернет на адрес www.implantstore.bg или  друго   средство   за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията,  определени  от  Доставчика  на  страницата  на  електронния  магазин  и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


Чл. 6.


(1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 7.


(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изиква регистрация.

(2) Името  и  паролата  за  отдалечен  достъп  се  определят  от  Ползвателя,  чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Прочел съм и съм съгласен с Общите Условия" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията  и  сключването  на  договора  чрез  електронна препратка  в  писмото,  с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът  има право на достъп  до данните,  необходими  за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.


Чл. 8.


(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. 

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 9.


(1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.implantstore.bg.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът  включва  в  интерфейса  на  Интернет  страницата  си,  технически средства за  установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на  стока,  Доставчикът  изрично  уведомява  Ползвателя  по  подходящ  начин  чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът  доставя  стоките  на посочения  от  Ползвателите  адрес  и  не  носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.


Чл. 10.  Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:


(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране  на  една  или  повече  от  предлаганите  стоки  на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 11.  Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  от  20  май  1997  година относно  защитата на потребителя по  отношение на договорите от разстояние.


Чл. 12. 


(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките,   се   определя   от   Доставчика   и   се   предоставя   като   информация   на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:


- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;


(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията,  предоставяна  на  Ползвателите  по  този  член  е  актуална  към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(7) Доставчикът  посочва  преди  сключването  на  договора  общата  стойност  на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.


Чл. 13.


(1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане  за  сключените  с  потребителя  договори  за  покупко-продажба  на  стоки  и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.


Чл. 14.


(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:


- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.  Когато  информацията  по тази алинея  е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.


Чл. 15.

(1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с

поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В  случай на  упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.


Чл. 16.

(1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона  за  защита  на  потребителите  ще  бъдат  спазени,  ако  удостоверяването  е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17.

(1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18.  Ползвателят   трябва  да  прегледа  стоката  в  момента  на  доставката  и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19.

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя

съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.implantstore.bg в най-долния колонтитул на уебсайта.


Чл. 20.

(1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.implantstore.bg/index.php?route=account/forgotten


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21.

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.implantstore.bg в най-долния колонтитул на уебсайта под наименованието "Общи условия за ползване", заедно с всички допълнения и изменения в тях..


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.  23.  Настоящите  общи  условия  и  договора  на  Ползвателя  с  Доставчика  се прекратяват в следните случаи:

 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;


 едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;


 в   случай   на   заличаване   на   регистрацията   на   Ползвателя   в   сайта   на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.


Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.


Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.


Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15/11/2017 г.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ИМПЛАНТСТОР“ ООД („Доставчика“) събира определена информация директно или чрез уебсайта www.implantstore.bg (“Електройния магазин”, “Услугата“, “Сайта”).


Този документ (“Политика за защита на личните данни”) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него или нея (“Лични данни”, “Лична информация”).


Тази политика се прилага за всички услуги на „ИМПЛАНТСТОР“ ООД.


Административен орган, упражняваш контрол:


Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)


Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg


СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, свързани с ползване на Електронния магазин, както и предоставяните от нас безплатни и платени услуги, а също и при достъп до определени функционалности на сайта:  регистрация за нашия безплатен бюлетин , абониране за уведомления при промени в нормативните изисквания, подаване на запитвания относно нашите услуги.


Ние събираме следната лична информация от използващите Електронния магазин потребители: име, фамилия, адрес за доставка, електронна поща, телефонен номер, a в някои случаи, също така име на фирма, ЕИК, адрес на фирмата.


Използвайки нашия Електронен магазин, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.


УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ


Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност да се регистрирате в нашия Електронен магазин, за създаване на профил в Сайта, за да обработваме Вашите заявки и запитвания, да потвърждаваме Вашите поръчки, да Ви предлагаме допълнителни услуги и събития –  това понякога може да включва информация за подходящи продукти и услуги, за издаване на счетоводни документи, за предоставяне на клиентско обслужване, за информиране за промоции и др., за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.


Вие имате право да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете се с нас на контактите, публикувани на www.implantstore.bg/index.php?route=information/contact


Ние бихме могли да използваме Ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.


Също така, необходима част от Вашата информация може да бъде използвана за прилагане на нашите Общи условия и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.


УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“ И ДРУГИ ПРОСЛЕДЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ


Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от Доставчика. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Сайта.


Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на Сайта, бисквитките Ви идентифицират и подтикват Сайта да попълни Вашето потребителско име (без паролата),за да улесни достъпа до вашия профил. Бисквитките също така позволяват на Доставчика да напомня за Ваши предходни дейности и да Ви предлага подобни услуги и събития. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на Услугата, като например времето, което потребителите прекарват на Сайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.


Съгласявайки се да използвате Сайта, Вие изразявате Вашето изрично съгласие за използването на “бисквитки” и декларирате, че Ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията. Ако предпочитате да не получавате “бисквитки” докато разглеждате Сайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, чрез въведени процедури. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.


Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика за защита на личните данни, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на www.implantstore.bg/index.php?route=information/contact


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ


Ние не следва да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.


Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.


Както e отбелязано по-горе, ние съставяме статистики за употребата на Услугата от данни, събрани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани или предоставени на трети страни.


ВРЪЗКИ КЪМ ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ


Услугата, както и материали на трети страни, които са показани на Сайта, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други електронни страници (“Електронни страници на трети страни “). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като “кликнете върху” връзка или се придвижите към страница на трета страна,  Вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез Сайта, или публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставятe лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.


ДОСТЪП И КОРЕКЦИЯ НА ЛИЧНИ ДАННИ


Вие имате достъп и можете да коригирате, изменяте или изтривате части от вашите лични данни чрез вашия личен профил, регистриран в Електронния магазин или на следния линк www.implantstore.bg/gdpr-instrumenti.


Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава закона. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Ние можем да променяме тази Политика на поверителност по всяко време, като публикуваме нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, която новата дата се посочва в началото на страницата.


Тези правила влизат в сила на 01.01.2018 г.